Memory Motel Sessions (Hamburg, Germany) “Somebody Moves You”